08/19 1393

تصاویر عاشورای حسینی در مقتل الشهدای فکه

تصاویر عاشورای حسینی در مقتل الشهدای فکه

تصاویر مربوط به برگزاری مراسم ظهر عاشورای 1393 در مقتل الشهدای فکه ...


DSC_0019.JPGDSC_0010.JPGDSC_0122.JPGDSC_0003.JPGDSC_0031.JPGDSC_0001.JPGDSC_0005.JPGDSC_0083.JPGDSC_0027.JPGDSC_0061.JPGDSC_0023.JPGDSC_0063.JPGDSC_0029.JPGDSC_0006.JPGDSC_0020.JPGDSC_0075.JPGDSC_0069.JPGDSC_0033.JPGDSC_0074.JPGDSC_0016.JPGDSC_0026.JPGDSC_0067.JPGDSC_0087.JPGDSC_0046.JPGDSC_0077.JPGDSC_0064.JPGDSC_0048.JPGDSC_0095.jpgDSC_0007.JPGDSC_0040.JPG


AdmirorGallery 4.5.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.